A jelen weboldalon való böngészés folytatásával elfogadja a sütik használatát, amelyek segítségével látogatói statisztikákat közölhetünk Önnel, olyan célzott tartalmakat biztosíthatunk Önnek, amelyek megfelelnek érdeklődési körének és amelyek megkönnyítik a közösségi hálózatok közti navigációt.  A sütikkel és azok beállításával kapcsolatos további információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatunkban.

Jogi figyelmeztetés és adatvédelem

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásai szerinti tájékoztatásról

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásai szerint az üzleten kívül kötött szerződések vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Termék értékesítőjét számos vonatkozásban tájékoztatási kötelezettség terheli a termék megvásárlója (fogyasztó) irányában. Ha Ön a Tupperware Central and Eastern Europe Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló valamely Tupperware területi képviselettel (a továbbiakban: Forgalmazó) szerződést köt, azaz Terméket vásárol, úgy ezen tájékoztatási kötelezettséget a Forgalmazó nevében és képviseletében eljáró Tupperware Tanácsadó teljesíti az Ön rendelésének leadását, azaz a Termék megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megelőzően. E tájékoztatásra akként kerül sor, hogy a Tanácsadó az alábbi tájékoztató lényegi tartalmával megegyező írásbeli tájékoztatót ad át az Ön részére a Termékek megrendelésére szolgáló megrendelőlappal együtt. Ha a tájékoztatással kapcsolatosan kérdése van, forduljon Tupperware Tanácsadójához.

Amennyiben Ön Tupperware Tanácsadóként saját nevében vásárol, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, melyet az Önnel szerződéses kapcsolatban álló Forgalmazó nyújt az Ön részére. Ha a lenti tájékoztatással kapcsolatosan kérdése van, forduljon az Önnel szerződéses jogviszonyban álló Tupperware Területi Képviselethez.

1. A Termékek lényeges tulajdonságairól – az Önnek a Tanácsadó által átadásra kerülő, ennek hiányában a www.tupperware.hu internetes oldalon elérhető – katalógusban tájékoztatja a Forgalmazó. Tanácsadója néhány Termék vonatkozásában a megrendelésének leadását megelőzően szóban is részletesen tájékoztatja Önt az érintett Termékek lényeges tulajdonságairól, használatáról. A különleges funkcióval rendelkező vagy különleges kezelést igénylő Termékekhez a kiszállításkor a Forgalmazó tájékoztatót és kezelési útmutatót mellékel.

2. Az Ön által megrendelni kívánt Termék megnevezését, mennyiségét és bruttó (adót tartalmazó) vételárát a megrendelőlapon található táblázatban a rendelésének leadását megelőzően Tanácsadónk kézzel rögzíti. A termék szállításáért a Forgalmazó Ön felé díjat nem számít fel. Amennyiben Ön Tupperware tanácsadóként saját nevében vásárol, úgy a termékek vételáráról rendelése leadását megelőzően az erre szolgáló elektronikus rendelési felületen tájékoztatja Önt az Önnel szerződéses kapcsolatban álló Forgalmazó.

3. Teljesítés feltételei: Az Ön által megrendelt Termékeket a Tanácsadó az Önnel egyeztetett magyarországi helyre szállítja, amennyiben a termék a gyártónál a Forgalmazó számára elérhető, úgy a megrendelés hetét követő második héten, az Önnel egyeztetett időpontban. Készlethiány esetén a megrendelésének készlettel fedezett részének szállítására a fenti határidőben, a készlethiánnyal érintett részének teljesítésére pedig a Forgalmazó részére történő gyártói szállítást követő héten kerül sor. Ön a Termék átvételével egyidejűleg készpénzben köteles megfizetni a leszállított Termék vételárát a Tanácsadónak, aki azt az Ön nevében teljesíti az illetékes Forgalmazó részére. Ön jogosult a Forgalmazó részére közvetlenül átutalással is teljesíteni, a számla kiállításától számított 7 napon belül a számlán feltüntetett számlaszámra történő banki átutalás útján. A Termékek tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig (készpénz átadásáig vagy átutalás esetén a bankszámlánkon való jóváírásig) Forgalmazó fenntartja. Ha Ön Tupperware tanácsadóként saját nevében vásárol, vételárfizetési kötelezettségét átutalással jogosult teljesíteni az előzőekben leírtak szerint. Ha Ön Tupperware tanácsadóként a saját nevében vásárol, a Terméket a Forgalmazó telephelyén jogosult átvenni, illetve jogosult annak postai kézbesítését kérni. Ez utóbbi esetben az Önt terhelő postai költségekről a rendelése során (annak leadását megelőzően), az erre szolgáló elektronikus rendelési felületen tájékoztatja a Forgalmazó. A Termék értékesítőjeként a Forgalmazó mind szóbeli, mind írásban előterjesztett panaszait a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

4. Kellékszavatosság: Ön mint fogyasztó a Forgalmazó hibás teljesítése esetén a Forgalmazóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Választása szerint a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ár arányos leszállítását vagy a hibát a Forgalmazó költségére Ön is kijavíthatja, kijavíttathatja vagy - végső esetben – c) a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Forgalmazó adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Forgalmazó értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Termékszavatosság: A Termék hibája esetén Ön - választása szerint - a fenti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Forgalmazóval vagy a termék gyártójával szemben. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék e jog gyakorlása szempontjából akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az azt teljesítővel szemben érvényesítheti. Jótállás: Eredendően meglévő anyag- és gyártási hiba esetén a Szerződés alapján a Forgalmazó jótállásra köteles. Nem terjed ki a jótállás a használatból eredő normál kopásra (elszíneződésre), és a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásra. A Termékekre a Forgalmazó időbeli korlát nélküli jótállást vállal, kivéve a következő termékeket: fém konyhai eszközök (10 éves jótállási idő). A Forgalmazó nem vállal jótállást a Tupperware védjegyet nem viselő, illetve a nem műanyagból készült termékekre (kivéve a fenti konyhai fémtermékeket). Jogos jótállási igény esetén a hibás termék kicserélésre kerül. A jótállási igény teljesítése során a Forgalmazó törekszik az érintett Termékkel megegyező termék biztosítására, ennek hiányában olyan helyettesítő termék felajánlására, mely méretében és funkciójában az eredetivel megegyező. A cseretermék eredetivel való szín- és értékegyezősége nem garantált. A Forgalmazó felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

5. Elállás Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Forgalmazó megrendelőlapon megjelölt címére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Ön eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Forgalmazó visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Ön köteles a Forgalmazó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt személyesen visszaadja vagy elküldi a terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A visszatérítés során, amennyiben a Terméket személyesen szállítja vissza, úgy a Forgalmazó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, ha a Terméket postán küldi vissza, úgy banki átutalás útján téríti vissza a vételárat az Ön által az elállási nyilatkozaban megadott belföldi számlaszámra. E visszatérítési módok alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Ön a fentiek szerint a Szerződéstől el kíván állni, úgy elállási jogát az alábbi elállási nyilatkozatminta kitöltésével, és a megrendelőlapon megjelölt Forgalmazó részére történő elküldéssel is gyakorolhatja.

Ellálási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi Termékek adásvételére irányuló Szerződés tekintetében.
Szerződéskötés (rendelés leadásának) időpontja: ....................................
Vásárló (fogyasztó) neve:............................................................ Vásárló (fogyasztó) címe: ................................................................................................................................................

Megrendelő aláírása: .....................................

Tanácsadó aláírása: ....................................

Az elállással érintett termékek megnevezése vagy azonosító kódja: ....................................................
Bankszámlaszám (ha a terméket nem személyesen szállítja vissza): ....................................................
Kelt: [Helység], [Év, hónap, nap] ..................................................................
Vásárló (fogyasztó) aláírása: ...........................................

„Nyaraló Ökopalack Kampány”  nyereményjáték promóciójának részvételi és játékszabályzat

a
A Tupperware Magyarország Kft. nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), „Nyaraló Ökopalack Kampány” néven (továbbiakban nyereményjáték). A játékban való részvétel a hivatalos részvételi- és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A részvétel teljesen önkéntes.

Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek (Játékos):

• magyar állampolgár, magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély.

Játék tartalmi leírása leírás:
A játékosok feltöltenek egy darab általuk kedvelt, a jóízlés és a magyar vonatkozó törvényeknek megfelelő tartalmú, Tupperware Ökopalackot szerepeltető képet. Az első 20 legtöbb lie-ot megszerző fotó tulajdonosa ajándékban részesül.
Nyeremények:
- Első helyezett: 1 db Tupperware Mesterszakács Edény (1l)
- Második és Tizedik közötti helyezést elértek, a like-ok álltal felállított rangsor alapján 1 db Tupperware Bevásárló Táskát kap ajándékba. Második és Tizedik helyezett is.
- minden helyezést elért játékos 1 darab ajándékot kaphat
Nyereményjáték folyamata
- a játékos feltölti az általa kiválasztott egy darab képet
- a feltöltés időpontjától a játékban való részvétel aktiválódik
- a szavazatokat (like-okat) 2012.07.24 és 2012.08.21 között lehet le adni a fotókra
- a játék 2012.08.21 – én 12 órakor lezárul
- eredményhirdetés: 2012.08.21 és 08.23 között
- az ajándék átadások helyszíne az eredményhirdetéssel egy időben  lesznek kommunikálva

Regisztráció és részvétel

A Játékosok a részvételi feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Facebook adatlapját későbbi promóciók során is igénybe vehetjük.
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult,  cselekvőképtelen nyertes esetén pedig a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre és a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselő jogosult.

A részvételi feltételek elfogadásával a Résztvevő (Játékos) feltétel nélkül elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, kinyilvánítja a Tupperware Magyarország Kft. által szervezett nyereményjátékban való részvételi szándékát valamint, és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az érintett  választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Egyéb rendelkezések

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben személyazonosságát, a születési dátumát hitelt érdemlő módon nem igazolja, úgy pályázata érvénytelennek minősül és így az ajándékra nem jogosult. A fiktív adatok megadásáért a Játékos a felelős, az adatok valótlan voltából eredő következményekért mindennemű felelősség a Játékost terheli.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására az adott helyszínen sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételét a helyszínen tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező és a Szervező megbízottja a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat. Jogi út kizárva.

A nyeremények átadása után a nyeremények sérüléseiért és egyéb károkért a Szervező és a Szervező megbízottja nem tartozik felelősséggel, nem köteles azt cserélni.

A Játékból ki vannak zárva:
a) Tupperware vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
b) a nyereményakció lebonyolítását végző, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
c) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

JOGI FIGYELMEZTETÉS

Megkérjük, hogy alaposan olvassa el az alábbi útmutatót, amely a jelen honlap és az abban található valamennyi anyag használatára vonatkozik.

Szerzői jog

A Tupperware Kereskedelmi Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Tupperware Kereskedelmi Kft, illetve a Tupperware nemzetközi cégcsoport más tagjai a tulajdonosai, illetve feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.
Ön jogosult a Tupperware Kereskedelmi Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra.
Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Tupperware Kereskedelmi Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

Védjegyek

Minden, a Tupperware Kereskedelmi Kft. honlapján használt védjegy (márkanév, logo, stb.) a Tupperware Kereskedelmi Kft. illetve a Tupperware nemzetközi cégcsoport más tagjainak tulajdonában vagy licenszhasználatában áll.

A termékek elérhetősége

A Tupperware Kereskedelmi Kft. honlapján szerepelhetnek a Tupperware nemzetközi cégcsoport olyan termékei, szolgáltatásai is, amelyek nem minden esetben vannak forgalomban Magyarországon.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak.
A honlapon szereplő aktuális akciók a készlet erejéig érvényesek. A színváltoztatás jogát minden termék esetében fenntartjuk.
A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Tupperware Kereskedelmi Kft. nem ad garanciát.
Sem a Tupperware Kereskedelmi Kft., sem a Tupperware nemzetközi cégcsoport tagjai, sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Tupperware Kereskedelmi Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.
A Tupperware Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

A Tupperware Kereskedelmi Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a Tupperware Kereskedelmi Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem Tupperware Kereskedelmi Kft., sem a Tupperware nemzetközi cégcsoport tagjai, sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Tupperware Kereskedelmi Kft. vagy a Tupperware nemzetközi cégcsoport valamely tagja, alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Tupperware Kereskedelmi Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.

ADATVÉDELEM

Minden tartalom ezen a weboldalon az Tupperware Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.

A Tupperware Kereskedelmi Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait.

Személyes adatok gyűjtése és használata

Személyes adatok alatt a bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható és az érintettre vonatkozó következtetést értjük, melyek alapján azonositani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján.
A Tupperware Kereskedelmi Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését  jelezze nekünk az alábbi e-mail címen: infohun@tupperware.com

Az információk biztonsága

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

Személyes információnak védelmét szolgálják a különbözõ adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérõ szintû hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt saját munkatársaink jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre kizárólag  feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett/venni kívánt szolgáltatás teljesítéséhez, továbbá esetlegesen felmerülõ kérdéseinek vagy észrevételeinek megválaszolásához.
Az, aki úgy érzi, hogy a Tupperware Kft.  megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság elõtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

A Tupperware Kereskedelmi Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 02210-0003.

Mondja el nekünk kívánságát

Mondja el nekünk kívánságát szolgáltatásunkban való részvételhez a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, hogy egy Tanácsadónk felkeresse az érdeklődőt a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Nyilatkozat személyes adatok marketing célú felhasználásához

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címet a Tupperware Kft. üzleti kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára felhasználja, továbbá saját kereskedelmi jellegű információit, ajánlatait, tájékoztatóit és más hasonló anyagait elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján vagy más módon részemre eljuttassa.

Tudomásul veszem, hogy
1./  az adatszolgáltatás önkéntes;
2./ az adatkezelés jogalapja az én kifejezett és tájékozott hozzájárulásom;
3./ az adatkezelés a tupperware.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik;
4./ az általam megadott  e-mail címem fenti célokra történõ felhasználásához adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom vagy korlátozhatom a infohun@tupperware.com e-mail címre küldött üzenettel.

SÜTIK

Ez a weboldal sütiket használ. A süti - egy egyszerű text file – a weboldal által van használva és tárolva a merevlemezen.

Sütiket használunk a az oldallal kapcsolatos beállítások, esetleges bejelentkezési információk kezelésére, tárolására. Ezek nem tartalmaznak személyes adatokat. A sütik kezelését ki lehet kapcsolni a böngésző beállításaiban, de ez negatív hatással lehet a weboldal működésére.

Süti analitika

Továbbá, Google Analytics modult használunk, ami egy Google által fejlesztett web analizáló szolgáltatás. A Google Analytics “first-party cookie”-t használ. Ezek a sütik segítenek abban hogy információkat kapjunk weboldalunk látogatottságáról.

A Google által összegyűjött információk névtelenek. Sem a személyes információk sem az IP cím nem hozzáférhető mások által. A névtelen információk átadásra kerülnek a Google-nak és egy Egyesül Államok beli szerveren tárolódnak.

Google megoszthatja ezen informácókat egy harmadik személlyel amennyiben jogosultságát jogilag alá tudja támaszani. Ezen esere nincs ráhatásunk.

Ezen a linken lehet kikapcsolni a Google Analytics szolgáltatást:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Top